Osiągnięcia

Kategoria: Artykuły Opublikowano: czwartek, 05 czerwiec 2014 imoli.pl

Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w Gruszewni za 2016 rok

Sołtys: Mariola Wojciechowska
Rada sołecka:
Mariusz Bąk
Radosław Mól
Jerzy Drosik
Jan Kasprzyk

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, więc realizacja zadań ujętych w sprawozdaniu jest kontyuacją działań z 2015 roku. Ponieważ naszym głównym zadaniem jest dbanie o rozwój i zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców naszego sołectwa, to z inicjatywy sołtysa w 2016 roku utworzono Koło Gospodyń Wiejskich Gruszewnia, którego celem jest propagowanie wartości kulturalnych naszego regionu oraz prowadzenie ożywionej i twórczej działalności społecznej. W 2016 roku braliśmy również udział w konkursie " Piękna wieś województwa śląskiego " w kategorii - popularyzacja tradycji wiejskich: " Święto Gruszy "

W Gruszewni przy ul. Kłobuckiej ( DK43 ) usytuowany jest drewniany krzyż, datowany na 1776 rok, wpisany do rejestru zabytków nr B-158, który wymaga natychmiastowej konserwacji. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwtora Zabytków w Katowicach i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich.

Z środków finansowanych z funduszu sołeckiego zrealizowano w 2016 roku zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców Gruszewni:
- projekt termomodernizacji Klubu 5.000,00 zl plus środki z budżetu gminy
- doświetlenie ul. Zagłoby 2.000,00 zł
- zakup rzutnika ( szkoła ) 1.000,00 zł
- remont Klubu 6.000,00 zł
- impreza integracyjna 1.000,00 zł
- zakup opału do Klubu 538,00 zł
Łącznie: 15.538,00 zł

W 2016 roku odbyły się 2 zebrania wiejskie. Najważniejsze ustalenia i potrzeby mieszkańców w których podjęto interwencję:
- budowa dróg w Gruszewni, ul. Kmicica, ul. Zagłoby i ul. Górna ( wnioski do budżetu gminy Kłobuck )
- oświetlenie ul. Zagłoby ( w 2015 roku został wykonany projekt oświetlenia ulicy, złożono wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę oświetlenia )
- wytyczenie długości i szerokości drogi nr ew. 110 w Gruszewni ( wniosek do budżetu gminy )
- budowa chodnika po północnej części ul. Kłobuckiej ( DK43, wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach )
- budowa ścieżki rowerowej Gruszewnia - Lgota ( wniosek do GDDKiA w Katowicach )
- negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi działalności gospodarczej prowadzonej w Gruszewni polegającej na odlewnictwie żeliwa ( wszczęto postępowanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach )
- pielęgnacja i utrzymanie czysości na placu zabaw dla dzieci, konserwacja urzadzeń ( zadanie zrealizowano, duży wkład pracy młodzieży w czynie społecznym )
- utwardzenie wyjazdu koło sklepu ( zadanie zrealizowano )

Zadania zrealizowane z innych źródeł finansowania ( np, sponsorzy, praca w czynie społecznym, środki pozyskane z UG Kłobuck )

- Spotkanie Wielkanocne ( praca społeczna )

- Piknik Rodzinny ( koszt 4200,00 zł, środki pozyskane z UG - 500,00 zł, środki z funduszu sołeckiego - 1000,00 zł, sponsorzy - 2250,00 zł, praca mieszkańców w czynie społecznym ) Na pikniku mieszkańcy ( www.gruszewnia.pl ) wypracowali 180,00 zł, które zostały pezeznaczone na organizację " Świeta Gruszy " dla komisji konkursowej podczas jej wizji terenowej w lipcu.

- Święto Gruszy ( koszt 460,00 zł - sponsorzy )

- Zabawa Andrzejkowa ( organizowało KGW wraz z radą sołecką )

- Spotkanie z Mikołajem ( koszt 560,00 zł., KGW - 160,00 zł., sponsorzy, praca w czynie społecznym )

 


Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w Gruszewni za 2015 rok

Sołtys: Mariola Wojciechowska
Rada sołecka:
Radosław Mól
Mariusz Bąk
Jerzy Drosik
Jan Kasprzyk

Ze środków finansowanych z funduszu sołeckiego zrealizowano w 2015 roku zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców Gruszewni ( uchwała nr 01/2014 zebrania wiejskiego sołectwa Gruszewnia z dnia 16.09.2014r.)
- projekt oświetlenia ul. Zagłoby 5.800,00 zł
- remont Klubu 7.520,00 zł
- pielęgnacja placu zabaw dla dzieci 970,00 zł
Łącznie wydatki 14.290,00 zł

Wymiana podłogi w Klubie poza kwotą przeznaczoną z funduszu sołeckiego wymagała ciężkiej pracy fizycznej 10 mieszkańców Gruszewni w czynie społecznym ( www.gruszewnia.pl - artykuł Remont Klubu )

W 2015 roku odbyły się 3 zebrania wiejskie. Najważniejsze ustalenia i potrzeby mieszkańców w których podjęto interwencję:
- budowa dróg w Gruszewni, ul. Zagłoby, ul. Kmicica, ul. Górna ( wnioski do budżetu gminy Kłobuck )
- modernizacja Klubu ( Wyposażono świetlicę wiejską w Klubie w stoły, krzesła, stół do bilarda - sponsorzy więcej na www.gruszewnia.pl Wniosek do budżetu gminy Kłobuck o przystąpienie przez gminę do modernizacji Klubu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich " poddziałanie 7.4 - " Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury ")
- naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw dla dzieci ( zadanie wykonane )
- interwencja w sprawie niedrożnego rowu ul. Kłobucka ( rów został udrożniony )
- budowa chodnika po północnej części ul. Kłobuckiej ( DK 43, wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach )
- przedłużenie ul. Kmicica do granic sołectw Libidza ( deklaracja mieszkańców na nieodpłatne przekazanie części gruntów pod urządzenie drogi.

Zadania zrealizowane z innych źródel finansowania ( np.srodki pozyskane z UG Kłobuck, sponsorzy, praca mieszkańców Gruszewni w czynie społecznym ):
- Dzień Kobiet ( koszt 1800,00 zł - sponsorzy )
- Spotkanie Wielkanocne ( praca społeczna )
- Piknik Rodzinny ( koszt 2600,58 zł; środki uzyskane z UG Klobuck - 500,00 zł; sponsorzy - 1250,00 zł; praca mieszkańców Gruszewni )
- Święto Gruszy ( koszt 890,00 zł; sponsorzy )
- Mikołaj ( koszt 300,00 zł - sponsorzy )

Sołtys, to człowiek będący w służbie swojego sołectwa i jego mieszkańców. W sens tego stanowiska wpisane jest bycie do dyspozycji 24 godziny na dobę:
- odławianie bezdomnych zwierząt
- organizowanie czasu wolnego dla młodzieży w Klubie
- niesienie pomocy sąsiedzkiej

Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalnosci, a w szczególności w realizowaniu zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym.

Sołtys
Mariola Wojciechowska
Rada sołecka:
Radosław Mól
Mariusz Bąk
Jerzy Drosik
Jan Kasprzyk

Ze środków finansowanych z funduszu sołeckiego zrealizowano w 2015 roku zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców Gruszewni ( uchwała nr 01/2014 zebrania wiejskiego sołectwa Gruszewnia z dnia 16.09.2014r.)
- projekt oświetlenia ul. Zagłoby 5.800,00 zł
- remont Klubu 7.520,00 zł
- pielęgnacja placu zabaw dla dzieci 970,00 zł
Łącznie wydatki 14.290,00 zł

Wymiana podłogi w Klubie poza kwotą przeznaczoną z funduszu sołeckiego wymagała ciężkiej pracy fizycznej 10 mieszkańców Gruszewni w czynie społecznym ( www.gruszewnia.pl - artykuł Remont Klubu )

W 2015 roku odbyły się 3 zebrania wiejskie. Najważniejsze ustalenia i potrzeby mieszkańców w których podjęto interwencję:
- budowa dróg w Gruszewni, ul. Zagłoby, ul. Kmicica, ul. Górna ( wnioski do budżetu gminy Kłobuck )
- modernizacja Klubu ( Wyposażono świetlicę wiejską w Klubie w stoły, krzesła, stół do bilarda - sponsorzy więcej na www.gruszewnia.pl Wniosek do budżetu gminy Kłobuck o przystąpienie przez gminę do modernizacji Klubu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich " poddziałanie 7.4 - " Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury ")
- naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw dla dzieci ( zadanie wykonane )
- interwencja w sprawie niedrożnego rowu ul. Kłobucka ( rów został udrożniony )
- budowa chodnika po północnej części ul. Kłobuckiej ( DK 43, wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach )
- przedłużenie ul. Kmicica do granic sołectw Libidza ( deklaracja mieszkańców na nieodpłatne przekazanie części gruntów pod urządzenie drogi.

Zadania zrealizowane z innych źródel finansowania ( np.srodki pozyskane z UG Kłobuck, sponsorzy, praca mieszkańców Gruszewni w czynie społecznym ):
- Dzień Kobiet ( koszt 1800,00 zł - sponsorzy )
- Spotkanie Wielkanocne ( praca społeczna )
- Piknik Rodzinny ( koszt 2600,58 zł; środki uzyskane z UG Klobuck - 500,00 zł; sponsorzy - 1250,00 zł; praca mieszkańców Gruszewni )
- Święto Gruszy ( koszt 890,00 zł; sponsorzy )
- Mikołaj ( koszt 300,00 zł - sponsorzy )

Sołtys, to człowiek będący w służbie swojego sołectwa i jego mieszkańców. W sens tego stanowiska wpisane jest bycie do dyspozycji 24 godziny na dobę:
- odławianie bezdomnych zwierząt
- organizowanie czasu wolnego dla młodzieży w Klubie
- niesienie pomocy sąsiedzkiej

Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalnosci, a w szczególności w realizowaniu zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym.


Obecna sołtys, Pani Mariola Wojciechowska od początku swojej kadencji przystąpiła do opracowania i sukcesywnego wdrażania strategii rozwoju naszej miejscowości. Może polegać na radzie sołeckiej, która wspiera jej system działania. Wspólna praca powinna zapewnić nam długotrwały sukces. Nasza wieś się zmienia. Do tej pory udało nam się zrobić:

 • Oświetlenie ulicy Górnej
 • Przejście dla pieszych koło sklepu
 • Remont dachu i okapów w klubie
 • Wymiana okien w klubie
 • Pomiar geodezyjny dla ul Zagłoby
 • Utwardzenie wjazdu ul Zagłoby
 • Wymiana drzwi w klubie
 • Zakup kominka do ogrzewania klubu
 • Oświetlenie części ul. Kmicica
 • Projekt świetlenia dalszej części ul Kmicica
 • Zakup kosiarki 
 • Udrożnienie Cieku od Gruszewni
 • Malowanie ogrodzenia klubu
 • Wymiana stołów w klubie
 • Budowa oświetlenia na ul. Kmicica


Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to doskonały miernik aktywności sołectwa. Dzięki wskaźnikowi * % wykonania planu wydatków * można wywnioskować, czy dane sołectwo jest aktywne, czy ma problemy z określeniem, a następnie zrealizowaniem podstawowych zadań, zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Idea samorządu, samorządności zakłada, że obywatele decydują o kierunkach rozwoju ich wspólnoty. Jednym z naszych największych osiągnięć jest coraz większa integracja mieszkańców Gruszewni. 

Jeszcze kilka lat temu ze względu na małą frekwencji obecnych na zebraniu mieszkańców, trudno było ustalić cele rozwoju miejscowości, oraz przeznaczyć na to środki z funduszu sołeckiego. Dzisiaj rzucamy hasło, co trzeba zrobić i w ciągu jednego dnia jest grupa ludzi zorganizowanych, którzy dążą do zrealizowania tego zadania. Naszą dumą jest młodzież, która aktywnie wspiera działania wpływające na rozwój Gruszewni.

Odsłony: 6485

Pogoda

Kalendarz