Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka

Kategoria: Aktualności Opublikowano: niedziela, 13 lipiec 2014 imoli.pl

Zamieszczamy obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

doc Skan pisma

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr 172/XVI/2012 Rady Miejskiej W Kłobucku z dnia 24 lutego 2012 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck, zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czen/vca 2014 r. do 4 sierpnia 2014 r. W siedzibie Urzędu Miejskiego W Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32, W godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego W Kłobucku. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice administracyjne gminy Kłobuck.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi W projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego W Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej o godz. 12.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, W nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i Wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko W nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r., W formie pisemnej lub ustnie do protokołu W siedzibie Urzędu Miejskiego W Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r.o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

Odsłony: 1942